Innhold
1
Kort om Kristiansund Seilforening

 

§ 1 Formål

(1) Kristiansund Seilforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

(3) Foreningens merkestander er rød vimpel med gul stripe merket ”KS” i blå farge.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Seilforbund.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal idrettskrets, hører hjemme i Kristiansund

kommune, og er medlem av Kristiansund idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov

gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli

tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske

forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.

Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til

Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og

vedtak.

2
Årbok 2018
3
Infohefte

 

 

 I fokus